AAA Taxi Objednat taxi

Žádost o informace týkajících se delegování zástupců Hospodářské komory ČR na jednání pracovní skupiny k taxislužbě na Ministerstvu dopravy ČR

10. 3. 2017

Otevřený dopis Ing. Vladimíru Dlouhému, prezidentovi Hospodářské komory ČR.

Vážený pane prezidente,

s pochopitelným zájmem sledujeme aktuální vývoj v oblasti silniční dopravy pro cizí potřeby – taxislužby, a to jak v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, tak v souvislosti se stále intenzivnějším pronikáním nelegálního podnikání do této oblasti.

Jak jste možná zaznamenal, pražští taxikáři dne 2. 3. 2017 v 11 hod. uspořádali protestní jízdu proti kabinetnímu jednání pracovní skupiny k taxislužbě, které na ministerstvu dopravy vede JUDr. Ondřej Michalčík za podpory náměstka ministra Ing. Ladislava Němce. Pokud vím, bylo to již třetí jednání, jehož se účastnili též zástupci společnosti UBER. Za 4000 pražských taxikářů na tato jednání nebyl vpuštěn nikdo. Hospodářskou komorou ČR (HK ČR) byli vysláni a účastnili se pouze zástupci Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT), jež reprezentuje pouze okrajovou část podnikatelů v silniční dopravě – taxislužbě, a dále pak zástupce zmíněné společnosti UBER.

Je více než podivné, že těchto jednání se místo zástupců legálně působících dopravců v silniční dopravě, účastní zástupce, jehož smluvní partneři nedodržují platné zákony ČR. Jednání se neúčastnilo relevantní zastoupení drtivé většiny podnikatelů v silniční dopravě pro cizí potřeby, resp. taxislužbě na území hl. m. Prahy.

Nerozumím tomu, proč na jednání nebyli vpuštěni další zástupci, kteří prokazatelně reprezentují širší spektrum podnikatelů v taxislužbě. Osobně jsem obdržel pozvánku na jednání této pracovní skupiny, a proto jsem na něj 2. 3. 2017 dorazil. K mému překvapení jsem na toto jednání ale nebyl vpuštěn s odůvodněním, že zástupci konkrétních taxislužeb nejsou členy této pracovní skupiny. Takový argument považuji za účelovou výmluvu, která měla patrně připravit podmínky pro netransparentní jednání a vyjít vstříc zájmům vybraných účastníků.

Vážený pane prezidente,

můžete mně, jako členovi HK ČR i dopravcům a řidičům, jež zastupuji, vysvětlit k jakému účelu jsou vedena jednání o budoucnosti taxislužby bez zástupců taxislužeb, zato s opakovanou účastí někoho, kdo o sobě tvrdí, že žádná taxislužba není? Považuji za velmi zvláštní, že v rámci těchto jednání je opakovaně dáván nadstandardní prostor pro vznášení požadavků a připomínek zástupcům společnosti, která o osobě opakovaně prohlašuje, že není taxislužbou, a že neposkytuje přepravní služby. Cituji např. z odst. 2. Smluvních podmínek společnosti UBER B.V.: „Společnost UBER neposkytuje přepravní ani logistické služby a nepůsobí ani jako přepravní společnost.“

Můžete dopravcům a řidičům, které zastupuji, vysvětlit, čím si nadstandardní pozornost HK ČR vysloužila AKT a společnost UBER? V čím zájmu se uvedená jednání odehrávají? Jak je zajištěna skutečná transparentnost a to, že výsledky těchto jednání neodrážejí jen potřeby vybraných zájmových skupin, jež rozhodně nepředstavují relevantní zastoupení a už vůbec ne většinu dopravců a řidičů v segmentu taxislužby na území hl. m. Prahy?

Dovolte mi poznamenat, že pokud se má na půdě resortního garanta, kterým je v oblasti silniční motorová doprava – taxislužba Ministerstvo dopravy ČR, vést seriózní jednání na téma o situaci a budoucnosti taxislužby, pak se pohybujeme ve sféře podnikání, jež se opírá o příslušné živnostenské oprávnění, tj. provozování živnosti. Kdo tento základní předpoklad nechápe, lze s ním serózní debatu vést asi jen velmi obtížně.

Znaky živnosti pak vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který zároveň definuje, jaké činnosti se za živnost nepovažují: silniční motorová doprava – taxislužba mezi takové činnosti nepatří. Je pro mě tedy jen obtížně pochopitelné, proč HK ČR protěžuje, přes zástupce společnosti UBER, skupinu řidičů, která by ráda vydělávala, resp. již vydělává, nelegálním způsobem, který ostatní podnikatele v silniční dopravě znevýhodňuje, a které má, z mého pohledu, HK ČR chránit. Jejich jedinou „kvalifikací“ je vlastnictví řidičského oprávnění. Žádné další požadavky nesplňují: nemají živnostenské oprávnění, průkazy řidiče taxislužby, neabsolvovali zkoušky ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, jejich vozidlo není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby a není vybaveno příslušnými náležitostmi.

Zástupci společnosti UBER deklarují svoji činnost jako zprostředkování spolujízdy mezi účastníky silničního provozu v rámci jejich „domluvených a plánovaných cest“. Ve smluvních podmínkách pak Uber hovoří o „nezávislých poskytovatelích“ a na několika místech se zříká jakékoliv odpovědnosti vyplývající z využívání jeho služeb. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 1A 96/2015 ze dne 26.10.2016 konstatoval, že společnost UBER působí v oblasti služeb informační společnosti pouze jako digitální platforma, resp. mobilní aplikace pro zprostředkování přepravy. Sama společnost UBER uvádí: „Uber B.V. poskytuje pouze digitální informační služby síti řidičů a lidí, kteří potřebují dopravu.“

Platný zákon č. 111/1994 Sb. vedle toho obsahuje jasnou definici pojmů silniční doprava pro cizí potřeby: je to doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí. Taxislužbou je potom osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Domnívám se, že HK ČR neměla společnost UBER v aktuální situaci vůbec vysílat na jednání dané pracovní skupiny ministerstva dopravy, neboť nesplňuje kvalifikační předpoklady pro oblast podnikání silniční motorová doprava – taxislužba. Ztotožňuji se dokonce s právními názory, jež vznáší otazníky a pochybnosti, zda je společnost UBER aktuálně kvalifikovaná pro členství v HK ČR, když opakovaně deklaruje, že na území ČR (v oblasti dopravy a přepravy) vůbec nepodniká.

Společnost UBER B.V. o sobě opakovaně uvedla, že její podnikání se opírá o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu a zasahuje jen do oblasti služeb informační společnosti. Společnost Uber Czech Republic Technology s.r.o.plní na území ČR reálně pouze supportní úlohu a její jméno není uvedeno ve smluvních podmínkách s účastníky používaných aplikací.

 

Vážený pane prezidente,

podnikání v silniční dopravě pro cizí potřeby má významný dopad nejen v oblasti podnikatelských podmínek a příležitostí, jež lze nyní označit, bohužel, za nerovné a neférové, ale i v oblasti daňové, ochrany spotřebitele a bezpečnosti přepravovaných osob, jak řidičů, tak především zákazníků.

Aktuální situaci považuji za vážnou. Spíše než vážně míněné pokusy o narovnání a zlepšení podmínek pro podnikání v taxislužbě sledujeme jejich demontáž a posun do jakési podivné šedé zóny „podnikaní“ bez pravidel a požadovaných standardů kvality, řádného placení daní a základních bezpečnostních garancí.

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o reakci na tento otevřený dopis.

S pozdravem

Jiří Kvasnička
jednatel a ředitel AA A radiotaxi s.r.o.

Ke stažení

Žádost o informace týkajících se delegování zástupců Hospodářské komory ČR na jednání pracovní skupiny k taxislužbě na Ministerstvu dopravy ČR [PDF]