AAA Taxi Objednat taxi

Podnět prezidentu republiky k využití práva veta ve vztahu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

21. 8. 2017

A A A radiotaxi s.r.o. zasílá podnět prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi ve věci novely zákona č. 111/1994 Sb. Vybraná ustanovení zákona mají prokorupční potenciál a devastující dopad na trh taxislužby v celé ČR.

Vážený pane prezidente,

v příštích dnech Vám bude předložen k podpisu završujícímu legislativní proces návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválený Poslaneckou sněmovnou dne 14. 7. 2017 a Senátem Parlamentu ČR dne 16. 8. 2017.

Věřte, že k poněkud odvážnému kroku oslovit Vás, mě vede snaha nedopustit, aby se oblast taxislužby, která se léta potýká s množstvím problémů, stala, díky neuvážené legislativní změně, navíc ještě prostředím přímo vybízejícím ke korupci kontrolních orgánů státu a současně oblastí, kde bude dále růst provozování taxislužby „na černo“ – tedy bez příslušných oprávnění, ale hlavně též bez odpovídajících daňových a dalších odvodů do státní pokladny. Ano, mám zde na mysli boom nelegálního „taxikaření“ prostřednictvím nekontrolovaných zahraničních aplikací typu UBER, Taxify apod.

Činím tak současně s jistotou, že v osobě prezidenta, který je současně ekonomickým odborníkem, naleznu pro zvážení i mých jiných než ústavněprávních argumentů pro odmítnutí předmětné novelizace osobu nejpovolanější (zejména v otázkách možných negativních dopadů přijaté novely do sféry ekonomiky odvětví taxislužby i státního fisku).

Podle důvodové zprávy k původnímu návrhu – v podobě v jaké šel do PSP ČR – bylo cílem předkladatele: „V oblasti taxislužby nedokáže současná právní úprava zajistit dostatečnou ochranu před nelegálně provozovanou taxislužbou… Nevyvážené je i nastavení sankcí, kdy sankce za provozování tzv. černé taxislužby jsou zanedbatelné v porovnání se sankcemi, které hrozí oprávněným dopravcům za porušení dílčích povinností.“

Mnohé z částí návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které se zabývají taxislužbou, vznikly bez předchozích hlubších (či vůbec žádných) analýz, a kdo sledoval všechny peripetie geneze návrhu, musí si být vědom, že formou zákona zde je legitimizována metoda „pokus – omyl“!

Výsledná podoba novely zákona dává bohužel neblahé vyhlídky, že dojde k omylu a výrazné deformaci trhu taxislužby v celorepublikovém rozsahu. Pro mnohé, zejména střední a malé podnikatele v taxislužbě, mohou být navrhovaná ustanovení likvidační. Hrozí rovněž vznik prokorupčního prostředí.

Poté, co prošel návrh Parlamentem ČR, se z něho však vše co obsahoval v oblasti „boje proti nelegálně provozované taxislužbě“ vytratilo – dle mého názoru to není náhoda.

Z vystoupení a pozměňovacích návrhů mnohých poslanců (zejména z TOP 09 a ČSSD) bylo patrné, že jejich snaha je zcela vědomě zacílena ve prospěch různých „alternativních“ provozovatelů nelegální taxislužby. „Vyčistit“ návrh od možných postihů nelegální taxislužby a naopak vymyslet nové a ještě tvrdší sankce proti legálním řidičům taxislužby – klidně i „za hranou ústavou chráněných práv“, je podle mého názoru koncept, který někteří poslanci (zcela vědomě?) sledovali.

Konkrétně bych si dovolil upozornit na dvě „novinky“, jež mohou mít devastující dopad na trh taxislužby v celé ČR:

 

  • I. Zpřísnění podmínek pro ztrátu spolehlivosti (řidiče taxi) dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) ZSD

Návrh zákona tímto ustanovením de facto zavádí pravidlo „jednou a dost“. Záhy po nabytí účinnosti novely bude docházet k situacím, při kterých již první uložení sankce, i jen za bagatelní či neúmyslné (lidskou chybou či únavou způsobené) předražení o „1 korunu“, způsobí „ex lege“ ztrátu způsobilosti být řidičem vozidla taxislužby; navíc tak v důsledku jednoho skutku bude řidič potrestán hned dvakrát – jednou sankcí za přestupek a podruhé tím, že – vždy (bez ohledu na závažnost přestupku, výši předražení, okolnosti či výši za něj uložené sankce) – přijde i o možnost pokračování v živnosti či v zaměstnání řidiče taxislužby (tedy o možnost legální obživy) na 5 let.

Tímto novým postihem, který je však ve své podstatě novou – „druhou sankcí za totéž provinění“ snaží vyjít vstříc „volání lidu“ a „došlápnout si na nepoctivé taxikáře“ (proti tomu nelze ničeho namítat), činí tak ovšem způsobem, který zavání až populismem „tvrdé ruky“ a který nemá u nás v oblasti živnostenského podnikání co do své likvidační podstaty obdoby a s ohledem na deficit proporcionality a likvidační charakter trpí deficitem ústavněprávní konformity. Navíc tato „tvrdá ruka“, jak již to u nás bohužel v minulosti několikrát bylo, nedopadne na skutečné zloděje a organizované skupiny podvodníků, kteří si vždy najdou cesty jak se všem sankcím vyhnout.

Kdyby mělo být podobného metru použito např. v pohostinství, pak by každý hospodský, kterého ČOI přistihne při tom, že natočí pivo o 0,5 cm „pod míru“ či se v součtu dopustí na účtu předražení o jednu korunu, musel nejen zaplatit pokutu, ale současně rovnou i zavřít na 5 let svoji hospodu. Stávající úprava, byla v tomto ohledu zcela dostačující, neodporovala logice rovného postavení podnikatelů ani zdravému rozumu.

 

  • II. Zadržení průkazu řidiče taxislužby – § 35h ZSD

Zákon také obsahuje zajímavý posun nazírání na presumpci neviny a vůbec na standardy právního státu; ten by měl nově spočívat v tom, že v ČR budeme dle novely zákona trestat již pouhé podezření ze spáchání přestupku.

Tak to je alespoň obsaženo v novém specifickém postupu zadržení průkazu řidiče taxislužby, který má s ohledem na dopad do výdělkové sféry řidiče, lhostejno zda OSVČ či zaměstnance, povahu likvidační „sankce“ (ač sensu stricto sankcí v právním slova smyslu není, a není možné se proti němu ani bránit). Toto nové oprávnění osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru nedává svojí konstrukcí správnímu orgánu ani prostor pro správní uvážení (o osobních a majetkových poměrech podezřelého přestupce ani o odstupňované výši „sankce“). Jedná se fakticky o možnost postihu s okamžitým účinkem pro řidiče (pouze!) podezřelého ze spáchání přestupku, aniž by bylo zahájeno a ukončeno správní řízení.

Zamezením možnosti pokračovat v obstarávání výdělku výkonem práce řidiče je tedy potrestán „podezřelý řidič taxi“ i s celou svoji rodinou, závislou na jeho výdělku; pokud se později ukáže, že se podezření nepotvrdilo, nebude mít nárok na žádné odškodnění – bylo totiž postupováno zcela v souladu s nově přijatým vládním návrhem.

Každý živnostník může být potrestán až v případě, že je mu prokázáno spáchání přestupku, dokonce např. i řidič – soukromý přepravce autokarem podle téhož zákona (č. 111/1994 Sb.) není za stejné porušení cenových předpisů potrestán, dokud nedojde k prokázání přestupku; u řidičů taxi se má uplatňovat bezprecedentní „preventivní“ trestání při pouhém podezření ze spáchání přestupku.

Přidání sankce zadržení průkazu řidiče taxislužby v nově navrhovaném § 35h představuje zároveň represivní prvek s relativně vysokým prokorupčním potenciálem, neboť dává poměrně širokou pravomoc definovaným osobám bez toho, aby byla vina přestupce spolehlivě prokázána (respektování zásady tzv. materiální pravdy).

Ač se nejedená o „sankci“ v právní slova smyslu, je tímto postupem (jen) podezřelý fakticky sankcionován a na základě poučení z přístupu Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu ČR k sankcím s likvidačními důsledky dovozuji, že navrhované ustanovení § 35h ZSD je v rozporu s ústavním pořádkem ČR.

 

Vážený pane prezidente,

děkuji Vám za čas a pozornost, kterou jste věnoval mému podnětu. Dovoluji si Vás tímto požádat: užijte svého práva vetovat tuto novelu, která tak výrazně porušuje princip rovnosti občanů před zákonem, jejich právo na spravedlivý proces, nectí presumpci neviny, nerespektuje individualizaci správního trestání a zákaz dvojího trestání. Navíc ukládá sankce likvidační povahy a je v neposlední řadě i z pohledu ekonomického dopadu do – dosud ještě částečně regulovaného – odvětví taxislužby i státního fisku, zcela nepromyšlený.

Na základě výše uvedeného uzavírám, že přijatá novela zákona č. 111/1994 Sb. ve svých důsledcích bezprecedentně diskriminuje jednu skupinu podnikatelů v oblasti služeb na úkor ostatních skupin. V žádné jiné oblasti podnikání nejsou v současné době uplatňovány a navrhovány sankce, které by ve svých důsledcích určitou skupinu podnikatelů „preventivně diskriminovala“ a likvidovala. Svými postoji i aktivitou jste opakovaně prokázal erudici a pochopení pro potřeby podnikatelského prostředí. Věřím, že nedovolíte, aby diskriminace a likvidace podnikatelského stavu dostala prostor, ať už se jedná o provozovatele taxislužby nebo jakoukoliv jinou skupinu podnikatelů.

Žádám Vás tedy zdvořile, abyste využil svého práva daného čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil přijatý návrh zákona č. 111/1994 Sb. Poslanecké sněmovně.

S úctou

Jiří Kvasnička
jednatel A A A radiotaxi s.r.o.

Ke stažení

Podnět prezidentu republiky k využití práva veta ve vztahu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (Sněmovní tisk č. 998 / Senátní tisk č. 182) [PDF]