AAA Taxi Objednat taxi

Zvítězí rozum? AAA TAXI reaguje na návrhy opatření v pražské taxislužbě

14. 7. 2015

Některé návrhy jsou ze strany magistrátu bohužel vedeny chybnými úvahami. Po oprávněných námitkách vedení pražské radnice zatím rozhodlo ustoupit od záměru plošného přezkoušení všech řidičů taxislužby v Praze.

Dopis primátorce hl. města Prahy k problematice pražské taxislužby

Dne 15.5.2015 poskytla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová rozhovor TV Stream, který u mnohých diváků mohl právem vyvolat velmi rozpačité dojmy.

Primátorka v pořadu konstatovala, že k nápravě některých problémů pražské taxislužby je zapotřebí přijetí nové právní úpravy, zejména zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (např. možnost odebrání řidičského oprávnění řidiči taxislužby, který tento zákon poruší). Zmínila také problematiku výběru dání a pokut v oblasti taxislužby. Celkový dojem diváků série těchto pořadů pak má zřejmě být, že pražský taxikář může prakticky všechno.

Na mediální vystoupení primátorky Adriany Krnáčové reagoval dne 7.6. 2015 dopisem jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o. Jiří Kvasnička. „Myslím, že série pořadů není o pražských taxikářích a pražské taxislužbě, ale o malé skupině “partě taxikářů z centra Prahy”. Jak je možné, že tato stejná “parta” existuje na stejných místech 25 let, a proč? Kdo tuto skupinu udržuje při životě, toleruje její existenci na exponovaných místech v centru Prahy?“ klade základní otázky Jiří Kvasnička a dodává: „Jedním z hlavních nástrojů pro vynutitelnost práva v oblasti taxislužby jsou centrální registr řidičů taxislužby vedený Ministerstvem dopravy ČR a k němu datově navázané registry řidičů taxislužby vedené všemi jednotlivými Dopravními úřady ČR. Tyto registry, přesto, že zákon jejich zřízení již uložil, nejsou dle informací od pracovníků pražského odboru dopravy v rozporu se zákonem dosud zřízeny. Důsledkem toho je, že řidiči taxislužby, kterým byl odebrán průkaz řidiče taxislužby vydaný např. odborem dopravy v Praze, může požádat o průkaz řidiče taxislužby na jiném odboru dopravy v ČR a není vyloučeno, že tento mu bude neoprávněně vydán, protože tento druhý dopravní úřad v ČR nemůže provést lustraci řidiče taxislužby v centrálním registru. Registry řidičů taxislužby byly v zákoně o silniční dopravě zavedeny také především na základě mé vlastní legislativní iniciativy. Jsem přesvědčen, že jakékoli změny právní úpravy taxislužby, které povedou k jejímu zkvalitnění, jsou žádoucí. Nicméně – je vždy potřeba prvořadě již platnou právní úpravu důsledně bezezbytku převádět do praxe a teprve poté zvažovat možnosti dalších legislativních změn.

„Jako majitel jednoho z pražských dispečinků taxi – tedy společnosti zprostředkovávající kontakt mezi taxikáři a jejich zákazníky, jsem se po zhlédnutí rozhovoru v TV Stream utvrdil v názoru, že pokud jde o dlouhodobou koncepční (ne)činnost magistrátu v oblasti taxislužby, pak poslední volby v Praze změnu nepřinesly,“ konstatuje Jiří Kvasnička.

Paní primátorka se mýlí, aneb chybné teze a úvahy

Dne 30.6.2015 uspořádala primátorka tiskovou konferenci, na které přislíbila přitvrzení boje proti nepoctivcům v oblasti taxislužby.

Jako jedno z okamžitých opatření byl představen návrh novely obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, podle kterého by měli být všichni taxikáři znovu přezkoušení s tím, že platnost nového osvědčení bude pouze na dobu pěti let. Taxikáři už nebudou moci u zkoušek používat knižní plán hl. m. Prahy a bude zaveden princip „třikrát a dost“. Pokud taxikář nesloží zkoušku ani na třetí pokus, ztrácel by tak možnost ji kdykoliv v budoucnu opakovat, a tím i možnost poskytovat svoje služby na území hl. m. Prahy.

„Paní primátorka jde tady špatným směrem, stejně jako její předchůdci,“ uvádí k tomu jednatel A A A radiotaxi s.r.o. Jiří Kvasnička. „Ponechám stranou složitou právní otázku – jak novelou vyhlášky „největší české obce“ překonat fakt, že někdo již obdržel osvědčení o tom, že tuto zkoušku nedávno složil, když obec nevyužila možnosti (dané zákonem o silniční dopravě) a dobu platnosti osvědčení neomezila; v zákoně o silniční dopravě se v § 21b odst. 1 in fine uvádí: „Osvědčení o složení zkoušky je veřejnou listinou.“. Může být veřejná listina „překonána“ novou obecně závaznou vyhláškou?“ ptá se Jiří Kvasnička.

Aktuální situace v taxislužbě – reakce Ministerstva dopravy ČR

V stejné době zaslalo A A A radiotaxi s.r.o. jménem jednatele společnosti Jiřího Kvasničky dopis s připomínkami k aktuální situaci a navrhovaným opatřením v oblasti taxislužby.

Jiří Kvasnička uvádí: „Musím konstatovat, že co historie historií je, při zlodějině všeho druhu nerozhodovalo, nerozhoduje a rozhodovat nebude vzdělání jednotlivce nebo těžší zkoušky řidiče taxislužby. Na poctivou taxislužbu je přeci docela jiný lék. Od roku 2012 je v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě stanovena orgánům státní správy povinnost od 1.6.2012 zřídit registr podnikatelů v silniční dopravě, jehož obsahem jsou také údaje  všech řidičích taxislužby na celém území České republiky. Registr by měl být veden centrálně Ministerstvem dopravy s přístupem k informacím a možností zápisu změn pro všechny jednotlivé dopravní úřady. Do současné doby však neexistuje provázání jednotlivých dopravních úřadů, které by si tak vzájemně mohly předávat informace za účelem vydání či nevydání průkazu řidiče taxislužby. Zjevný nedostatek tedy není na straně podnikatelů, ale na straně státní správy.

„Pokud jde o zpřísnění lokálních podmínek výkonu práce řidiče taxislužby a ztížení zkoušek řidiče, souhlasíme s Vaším vyjádřením, že se nejedná o nejvhodnější nástroj, jak zamezit dopravcům a řidičům notoricky porušujícím právní předpisy v jejich další protiprávní činnosti. Dle našeho názoru není třeba podmínky provozování taxislužby paušálně zpřísňovat, nýbrž se zaměřit na účinnost právní úpravy kontrol a sankcí za nedodržování povinností dopravců a řidičů,“ uvádí v reakci na připomínky JUDr. Ondřej Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

Ministerstvo dopravy se rovněž jménem JUDr. Ondřej Michalčíka vyjádřilo k problematice zřízení centrálního registru podnikatelů v silniční dopravě. „K Vašim připomínkám ohledně neinformovanosti a neprovázanosti jednotlivých dopravních úřadů co do předávání údajů o protiprávních jednáních řidičů taxislužby lze uvést, že nový Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě bude spuštěn na podzim letošního roku,“ poznamenal v reakci JUDr. Ondřej Michalčík.

Co se tématu cenové regulace týče, Ministerstvo dopravy ČR konstatuje, že téma nespadá do jeho gesce. „Stejně jako v případě obecně závazných vyhlášek Hl. m. Prahy je Ministerstvo dopravy nuceno konstatovat, že ani zde nemá kontrolní a dohledové pravomoci, neboť v oblasti cenových předpisů je příslušným ústředním orgánem státní správy Ministerstvo financí,“ uzavírá JUDr. Ondřej Michalčík.

Jednání se zástupci taxislužeb 13.7.2015

Po jednání se zástupci taxislužeb vedení Prahy ustoupilo od plošného přezkoušení všech řidičů taxislužby v Praze. „Již neplánujeme plošné přezkoušení řidičů taxislužby, ale přezkoušení pouze těch řidičů, kteří by se v posledním, zatím blíže nespecifikovaném období, dopustili přestupku nebo správního deliktu,“ uvedla v tiskovém prohlášení primátorka Adriana Krnáčová. Další jednání magistrátu se zástupci taxislužeb by se mělo uskutečnit do poloviny srpna.

Korespondence ke stažení

7.6. 2015 – Dopis k problematice pražské taxislužby adresovaný primátorce hl. města Prahy Mgr. Adrianě Krnáčové, MBA [PDF; 0,13 MB]

9.7. 2015 – Paní primátorka se mýlí [PDF; 0,29 MB]

10.7. 2015 – Aktuální situace v taxislužbě – reakce Ministerstva dopravy ČR [PDF; 1,04 MB]