AAA Taxi Objednat taxi

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám touto cestou poskytli informace o zpracování Vašich osobních údajů, které A A A radiotaxi s.r.o. (dále též jen „AAA Taxi“ – identifikační a kontaktní údaje naší společnosti viz TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ) zpracovává v souvislosti s tím, že provozuje rezervační centrálu taxislužby a přijímá tedy od zájemců objednávky přeprav vozidlem taxi (dále také jen „přeprava“), které zprostředkovává provozovatelům taxislužby. V případě, že k přepravě použijete voucher (poukázku na přepravu, kterou jste získali např. od svého zaměstnavatele) zajišťuje AAA Taxi přepravu dle Vaší objednávky.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ?

AAA Taxi Vaše osobní údaje v žádném případě nepředává do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Níže můžete zjistit podrobnosti o Vašich jednotlivých právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany AAA Taxi:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu či doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím mobilní aplikace (ke stažení na https://www.aaataxi.cz/taxiaplikace/), zpracovává o Vás AAA Taxi Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do mobilní aplikace zadáte (ať se v aplikaci registrujete nebo činíte objednávku bez registrace) , a to maximálně v rozsahu: jméno a příjmení zákazníka, jméno a příjmení cestujícího, nástupní místo a výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy a komunikaci s Vámi ohledně konkrétní přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám AAA Taxi poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně AAA Taxi zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými jsou zejména zájmy AAA Taxi na vymožení plnění smluv s obchodními partnery AAA Taxi, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

AAA Taxi dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými je propagace služeb poskytovaných AAA Taxi.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři AAA Taxi (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro AAA Taxi správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti AAA Taxi (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít AAA Taxi uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uložení dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování GPS lokačních údajů

Všechna vozidla taxi jsou vybavena GPS lokátory, přičemž AAA Taxi zaznamenává lokační údaje o přepravě (dále také jen „GPS lokační údaje“), čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. GPS lokační údaje vozidel taxi zpracovává AAA Taxi za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně AAA Taxi zpracovává GPS lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA taxi a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy AAA Taxi na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování GPS lokačních údajů ze strany AAA Taxi je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomocí GPS lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Případnými příjemci GPS lokačních údajů jsou orgány činné v trestním řízení, soudy a další orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, firemní zákazníci či subjekty provádějící pro společnost správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti společnosti (např. právníci apod.).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo.

AAA Taxi bude mít GPS lokační údaje jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s konkrétní přepravou zákazníka či cestujícího, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou GPS lokační údaje, které budou dle názoru AAA Taxi v této souvislosti relevantní, uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ APLIKACE

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím webové aplikace (kterou naleznete na webu https://www.aaataxi.cz), zpracovává o Vás AAA Taxi Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do webové aplikace zadáte, a to: Oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede), telefonní číslo a identifikace telefonu (imei).

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám AAA Taxi poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně AAA Taxi zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými jsou zejména zájmy AAA Taxi na vymožení plnění smluv s obchodními partnery AAA Taxi, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

AAA Taxi dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými je propagace služeb poskytovaných AAA Taxi.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři AAA Taxi (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro AAA Taxi správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti AAA Taxi (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít AAA Taxi uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování GPS lokačních údajů

Všechna vozidla taxi jsou vybavena GPS lokátory, přičemž AAA Taxi zaznamenává lokační údaje o přepravě (dále také jen „GPS lokační údaje“), čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. GPS lokační údaje vozidel taxi AAA Taxi zpracovává za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně AAA Taxi zpracovává GPS lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA taxi a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy AAA Taxi na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování GPS lokačních údajů ze strany AAA Taxi je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomocí GPS lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Případnými příjemci GPS lokačních údajů jsou orgány činné v trestním řízení, soudy a další orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, firemní zákazníci či subjekty provádějící pro společnost správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti společnosti (např. právníci apod.).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo.

AAA Taxi bude mít GPS lokační údaje jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s konkrétní přepravou zákazníka či cestujícího, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou GPS lokační údaje, které budou dle názoru AAA Taxi v této souvislosti relevantní, uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY TELEFONICKY

V případě, že si přepravu objednáte telefonicky (objednávku můžete učinit na telefonním čísle dispečinku 14014), zpracovává o Vás AAA Taxi Vaše osobní údaje, které jste při objednávce sdělil, a to v rozsahu: oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, oslovení cestujícího, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo zákazníka popřípadě cestujícího.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám AAA Taxi poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně AAA Taxi zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými jsou zejména zájmy AAA Taxi na vymožení plnění smluv s obchodními partnery AAA Taxi, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

AAA Taxi dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými je propagace služeb poskytovaných AAA Taxi.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři AAA Taxi (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro AAA Taxi správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti AAA Taxi (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít AAA Taxi uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování GPS lokačních údajů

Všechna vozidla taxi jsou vybavena GPS lokátory, přičemž AAA Taxi zaznamenává lokační údaje o přepravě (dále také jen „GPS lokační údaje“), čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. GPS lokační údaje vozidel taxi AAA Taxi zpracovává za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně AAA Taxi zpracovává GPS lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA taxi a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy AAA Taxi na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, s přepravou, v souvislosti v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování GPS lokačních údajů ze strany AAA Taxi je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomocí GPS lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Případnými příjemci GPS lokačních údajů jsou orgány činné v trestním řízení, soudy a další orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, firemní zákazníci či subjekty provádějící pro společnost správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti společnosti (např. právníci apod.).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo.

AAA Taxi bude mít GPS lokační údaje jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s konkrétní přepravou zákazníka či cestujícího, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou GPS lokační údaje, které budou dle názoru AAA Taxi v této souvislosti relevantní, uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

Záznamy telefonních hovorů na telefonní číslo dispečinku

Telefonické hovory uskutečněné na telefonní číslo dispečinku (14014) jsou monitorovány a zaznamenávány (dále také jen „záznamy telefonních hovorů“), tzn. v případě, že si přepravu objednáváte telefonicky, je Váš telefonní hovor zaznamenán.
Účelem pořizování záznamů telefonních hovorů je plnění smluv s obchodními partnery, zprostředkování objednávek přepravy vozidlem taxi či zajištění přepravy pro firemní zákazníky a ochrana práv a oprávněných zájmů AAA Taxi, zákazníků, firemních zákazníků i provozovatelů taxislužby (zejména za účelem prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).
Současně AAA Taxi zpracovává záznamy telefonních hovorů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými jsou zejména zájmy AAA Taxi na vymožení plnění smluv s obchodními partnery, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smluv s obchodními partnery a oprávněné zájmy shora uvedených subjektů (zejm. prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).

Pořizování záznamů telefonních hovorů společností je smluvním požadavkem nezbytným pro řádné plnění smluv s obchodními partnery – provozovateli taxislužby, firemními zákazníky (záznamy telefonních hovorů prokazují existenci a obsah konkrétní objednávky přepravy vozidlem taxi).

Objednávku přepravy můžete učinit jiným způsobem než telefonicky (např. prostřednictvím mobilní aplikace, webové aplikace či SMS).

Případnými příjemci záznamů telefonních hovorů mohou být orgány činné v trestním řízení, soudy a orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, zákazník, cestující, firemní zákazník či provozovatel taxislužby (v souvislosti s reklamací objednávky či provedené přepravy) či subjekty provádějící pro AAA Taxi správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti AAA Taxi (např. právníci apod.).

AAA Taxi bude mít záznamy telefonních hovorů jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvami s obchodními partnery či v souvislosti s přepravou nebo se zpracováním osobních údajů, budou záznamy telefonních hovorů, které budou dle názoru AAA Taxi v této souvislosti relevantní, ze strany AAA Taxi uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM SMS

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím SMS (na telefonním čísle 775 511 334, 733 606 212, 725 539 420), zpracovává o Vás AAA Taxi Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do SMS zadáte, a to: oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS Vám AAA Taxi poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.

Současně AAA Taxi zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými jsou zejména zájmy AAA Taxi na vymožení plnění smluv s obchodními partnery AAA Taxi, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

AAA Taxi dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy AAA Taxi, kterými je propagace služeb poskytovaných AAA Taxi.

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři AAA Taxi (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro AAA Taxi správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti AAA Taxi (např. právníci, daňoví poradci apod.).

Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 16 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.

Vaše osobní údaje bude mít AAA Taxi uloženy po dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Pořizování GPS lokačních údajů

Všechna vozidla taxi jsou vybavena GPS lokátory, přičemž AAA Taxi zaznamenává lokační údaje o přepravě (dále také jen „GPS lokační údaje“), čímž zpracovává i lokační údaje zákazníků. GPS lokační údaje vozidel taxi AAA Taxi zpracovává za účelem plnění smluv s obchodními partnery, za účelem zprostředkování objednávky přepravy či zajištění přepravy pro firemní zákazníky, tzn. právním základem pro toto zpracování je plnění příslušných smluv. Současně AAA Taxi zpracovává GPS lokační údaje za účelem ochrany zdraví osob a za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků AAA Taxi, přičemž právním důvodem zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy AAA taxi a třetích osob, kterými jsou zejména zájmy na ochraně zdraví osob a zájmy AAA Taxi na vymožení plnění příslušných smluv, mimosoudní uplatňování nároků AAA Taxi, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností AAA Taxi mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním příslušných smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy či zajištěním přepravy či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.

Pořizování GPS lokačních údajů ze strany AAA Taxi je smluvním požadavkem, nezbytným pro uzavření a plnění smluv (za pomocí GPS lokačních údajů lze např. „přidělovat“ objednávky jednotlivým řidičům, které jsou přidělovány mimo jiné v závislosti na jejich aktuální poloze).

Případnými příjemci GPS lokačních údajů jsou orgány činné v trestním řízení, soudy a další orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, firemní zákazníci či subjekty provádějící pro společnost správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti společnosti (např. právníci apod.).

Zákazník, který si objednal přepravu prostřednictvím sms zprávy, může na telefonu vidět trasu blížícího se objednaného vozidla taxi bez bližší identifikace, a to až do příjezdu vozidla taxi na objednané místo.

AAA Taxi bude mít GPS lokační údaje jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s konkrétní přepravou zákazníka či cestujícího, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany AAA Taxi, budou GPS lokační údaje, které budou dle názoru AAA Taxi v této souvislosti relevantní, uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požadovat od AAA Taxi potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci osobních údajů;
 • plánovaná doba uložení;
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • informace o zdroji osobních údajů;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 Nařízení.

Na základě Vaší žádosti Vám AAA Taxi kopii zpracovávaných osobních údajů.

PRÁVO NA OPRAVU ČI DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat AAA Taxi o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění AAA Taxi provede bez zbytečného odkladu.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat AAA Taxi o výmaz svých osobních údajů, přičemž AAA Taxi takový výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat, aby AAA Taxi omezilo zpracování jeho osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, omezení jejich použití,
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
 • AAA Taxi již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesl jste námitku proti zpracování.

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů ze strany AAA Taxi u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AAA Taxi Vás výslovně upozorňuje, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. AAA Taxi po obdržení námitky takové osobní údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.