AAA Taxi Objednat taxi

PROHLÁŠENÍ Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby z.s.

20. 9. 2017

Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby z.s., si dovoluje tímto učinit následující prohlášení k aktuálním protestům spolku Sdružení českých taxikářů, které proběhly na Letišti Václava Havla a týkaly se působení společnosti Uber B.V. a dalších soutěžitelů kopírujících model podnikání společnosti Uber v České republice.

PROHLÁŠENÍ

Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby z.s.

Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby z.s., IČO: 024 47 657, se sídlem Štěpánská 540/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 2371 (dále jen „Sdružení SPPT“) si dovoluje tímto učinit následující prohlášení k aktuálním protestům spolku Sdružení českých taxikářů, IČO: 270 11 658, se sídlem V olšinách 859/44, Strašnice, 100 00 Praha, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 16079 (dále jen „Sdružení SČT“), které proběhly na Letišti Václava Havla a týkaly se působení společnosti Uber B.V. se sídlem Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam, Holandsko, registrovaná v obchodním rejstříku obchodní komory pod číslem 56317441; RSIN: 852071589 (dále jen „Uber“) a dalších soutěžitelů kopírujících model podnikání společnosti Uber v České republice.

Sdružení SPPT, jejímž členy jsou především významné pražské taxidispečinky, se již více než dva roky intenzivně věnuje ochraně trhu taxislužby před nekalým soutěžím jednáním. V této souvislosti Sdružení SPPT mimo jiné zahájilo soudní řízení proti společnosti Uber a dalšímu soutěžiteli kopírujícímu model fungování společnosti Uber, do kterých přistoupilo jako vedlejší účastník na straně žalobce i Hlavní město Praha.

Hlavní město Praha se ztotožnilo s právním názorem Sdružení SPPT, že model fungování společnost Uber na trhu taxislužby je v rozporu právními předpisy regulujícímu taxislužbu a jednání společnosti Uber lze proto kvalifikovat jako nekalosoutěžní. Tento názor sdílí i Statutární město Brno, které přistoupilo jako vedlejší účastník na straně žalobce do řízení, které v Brně zahájila společnost LIDO TAXI RADIO, spol. s r.o. Z dosud vydaných rozhodnutí v uvedených nekaloutěžních sporech (byť prozatím nešlo o rozhodnutí meritorní) lze dovodit, že i soudy shledávají jednání společnosti Uber jako právně konfliktní.

Shodně se opakovaně vyjádřilo ve svých stanoviscích i Ministerstvo dopravy. Nelze rovněž opomenout i schválení novely zákona o silniční dopravě Parlamentem ČR, který potvrdil a zpřísnil stávající regulaci taxislužby, odmítl pozměňovací návrh podporovaný společností Uber, čímž jednoznačně potvrdil právní mantinely, kterými se musí soutěžitelé na trhu taxislužby řídit. Nakonec nelze opomenout ani stanovisko Generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie, který velmi přesně zanalyzoval jednání společnosti Uber a odmítl klíčovou argumentaci této společnosti, kterou se brání proti podřízení jeho činnosti právní regulaci dopravy v jednotlivých státech EU.

Lze shrnout, že stanovisko výše zmíněných významných institucí je zcela jednotné, když považují jednání společnosti Uber za protiprávní. Toto protiprávní jednání je způsobilé přivodit vysokou újmu soutěžitelům na trhu taxislužby a tento trh nevratně změnit. Sdružení SPPT není známo žádné autoritativní stanovisko, které by bylo odlišné a jednání společnost považovalo za právně konformní.

Za dané situace je legitimní očekávat, že státní orgány budou usilovat, aby uvedené protiprávní jednání, bylo co nejdříve zastaveno a tím i maximálně redukována újma, která vzniká soutěžitelům na trhu. K žádnému takovému postupu ovšem bohužel dosud nedošlo, pomineme-li početně velmi omezené a zjevně neúčinné kontroly, které činí příslušný odbor Magistrátu Hlavního města Prahy.

 

V daném kontextu Sdružení SPPT rozumí rostoucí nespokojenosti provozovatelů a poskytovatelů taxislužby, která vyústila až v protesty Sdružení SČT. Pocit frustrující bezvýchodnosti situace vedl řidiče k veřejnému vyjádření svého názoru a apelu na primátorku Hlavního města Prahy, aby situace byla urychleně vyřešena.

Sdružení SPPT stále věří, že situace může mít řešení, aniž by docházelo k jakémukoliv omezování dopravy s negativním dopadem na zákazníky a ostatní obyvatele Hlavního města Prahy. Toto přesvědčení je posíleno například právě tím, že Hlavní město Praha podporuje Sdružení SPPT v soudních sporech proti subjektům, které se chovají na trhu nekalosoutěžně.

Sdružení SPPT proto považovalo za stávající dramatické situace za vhodné kontaktovat Sdružení SČT, vyvolat jednání, seznámit Sdružení SČT se všemi dosud realizovanými kroky k ochraně soutěže na trhu taxislužby a navrhnout konstruktivní řešení.

Tímto řešením je iniciování uspořádání řešitelské schůzky v nejbližším možném termínu, tj. nejpozději do konce tohoto týdne, a to za účasti zástupců dotčených ministerstev, magistrátů Hlavního města Prahy a Statutárního města Brna, Policie ČR a zástupců taxislužby (viz níže seznam adresátů tohoto prohlášení). Účelem schůzky by mělo být projednání konkrétních kroků, kterými lze zasáhnout proti protiprávnímu jednání společnosti Uber a jiných nekalosoutěžně podnikajících subjektů.

Sdružení SPPT považuje za nutné, aby stát po vzoru ze zahraničí (zejména ze západní Evropy) začal aktivně jednat a chránit dodržování právních předpisů a rovných podmínek na trhu taxislužby. V této souvislosti je nezbytné, aby stát nepodlehl mohutné mediální masáži šířené společností Uber, kterou nám je vnucováno, že tato „ČERNÁ“ taxislužba, je vlastně pouhou službou informačních technologií a samotná přeprava osob je spolujízdou v režimu sdílené ekonomiky. Taková argumentace a snaha účelově se skrývat za do jisté míry nejasné a nedefinované termíny, jako např. „sdílená ekonomika“, nemůže obstát. Dobrým příkladem jsou předběžná opatření vydaná soudem v Brně a vlna zákazů Uberu šířící se Evropou.

Jedině koordinovaným postupem se začne dlouhodobě přehlížené a problematické působení společnosti Uber v České republice efektivně řešit a bude naplněn předpoklad fungování demokratického státu, spočívající v prosazení dodržování platné legislativy.

 

Praha, 20.9.2017

 

Miroslav Žežulka

Předseda Sdružení SPPT

 

Zasláno na vědomí:

 

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky

Milan Chovanec, ministr vnitra

Dan Ťok, ministr dopravy

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

Tomáš Tuhý, policejní prezident

Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy

Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna

 

Sdružení českých taxikářů