AAA Taxi Objednat taxi

Veřejná informace k výběrovému řízení č. 71 na „Provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha“

30. 9. 2016

A A A radiotaxi s.r.o. uveřejňuje informaci k výběrovému řízení č. 71 na provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha doplněnou příslušnou kalkulací a seznamem adresátů, kterým byla informace zaslána.

V Praze dne 29. 9. 2016

Věc: Veřejná informace k výběrovému řízení č. 71 na „Provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha“

 

Vážený pane/Vážená paní,

dne 1. 8. 2016 vyhlásila společnost Letiště Václava Havla Praha výběrové řízení č. 71 na „Provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha“ (dále jen letiště) se zahájením provozu od 1. 1. 2017, přičemž výsledky tohoto výběrového řízení byly vyhlášeny zadavatelem dne 31. 8. 2016. Hlavním, a v podstatě jediným, kritériem byla cena, kterou uchazeč nabídl za pronájem nebytových prostor v elektronické aukci, do které postoupili všichni uchazeči po splnění formálních kritérií 1. kola výběrového řízení. Postup do druhého kola byl umožněn i uchazečům, kteří si neplní ani základní, státem dané zákonné povinnosti, mezi které například patří zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku.

V elektronické aukci nabídli dva uchazeči téměř shodnou částku 4 miliony Kč bez DPH a stali se vítězi VŘ č. 71. Vítězná částka 4 miliony na 1 uchazeče-vítěze je téměř dvojnásobná, než kterou hradí současní taxioperátoři letiště za pronájem stejných prostor a je téměř dvojnásobná oproti nabídkám, kterou dva vítězní uchazeči nabídli v 1. kole VŘ č. 71 a ke které, podle zadávací dokumentace, museli zpracovat Bussines plán obsahující i Finanční analýzu (náklady, příjmy, výše nabídky). Pro názornost uvedené v číslech:

1. Kolo VŘ č. 71 – Finanční analýza v Bussines plánu

Taxi Praha s.r.o., nabídnuté nájemné 2.000.000,- Kč

FIX, spol. s.r.o., nabídnuté nájemné 2.100.000,- Kč

 

2. Kolo VŘ č. 71 – elektronická aukce

Taxi Praha s.r.o., vysoutěžené nájemné 4.000.101,- Kč

FIX, spol. s.r.o., vysoutěžené nájemné 4.000.100,- Kč

Níže je kalkulace nákladů taxioperátorů a řidičů a zisků řidičů za současného stavu a v porovnání se stavem od 1. 1. 2017, kdy oba taxioperátoři budou platit vysoutěžené nájemné.

Současný stav do 31. 12. 2016 (kalkulace pro 2 taxioperátory)

Celkový příjem z jízdného + 23.625.000,- Kč

1.500 objednávek x 30 dní x 525,- Kč průměrná cena za 1 objednávku

Náklady taxioperátorů – nájemné – 5.100.000,- Kč

Náklady provozní taxioperátorů – ostatní – 1.500.000,- Kč

(mzdy, reklama, info stánky)

Náklady řidičů – 16.660.000,- Kč

340 řidičů x 49.000,- Kč

(15.000,- Kč leasing, 10.000,- Kč PHM, 5.000,- Kč ostatní provozní náklady, 19.000,- přiměřený zisk řidiče = 49.000,- Kč)

Zisk + 365.000,- Kč

Na jednoho taxioperátora je zisk 182.500,- Kč měsíčně.

 

Stav od 1. 1. 2017 (kalkulace pro 2 taxioperátory)

Celkový příjem z jízdného + 23.625.000,- Kč

1.500 objednávek x 30 dní x 525,- Kč průměrná cena za 1 objednávku

Náklady taxioperátorů – nájemné – 9.680.000,- Kč

Náklady provozní taxioperátorů – ostatní – 1.000.000,- Kč

(mzdy, reklama)

Náklady řidičů – 17.640.000,- Kč

360 řidičů x 49.000,- Kč

(15.000,- Kč leasing, 10.000,- Kč PHM, 5.000,- Kč ostatní provozní náklady, 19.000,- přiměřený zisk řidiče = 49.000,- Kč)

Ztráta minus 4.695.000,- Kč

Na jednoho taxioperátora je ztráta minus 2.347.500,- Kč měsíčně.

Pro úplnost ještě uvádím tabulku s dalšími účastníky VŘ č. 71 a jejich nabídkami v 1. a 2. kole, rozdíly mezi těmito koly a kalkulaci předpokládané měsíční ztráty, pokud by některý z účastníků v tendru zvítězil.

 

Kalkulace nabídek dalších uchazečů v 1. a 2. kole Výběrového řízení č. 71
TaxioperátorNabídka nájmu: 1. kolo Nabídka nájmu: 2. kolo Rozdíl mezi 1. a 2. kolemNáklady řidičů1)Ostatní náklady taxioperátora2)Celkové nákladyCelkové příjmy3)Zisk / Ztráta operátora
SEDOP TAXI PRAHA s.r.o. 3.206.500 Kč 4.840.000 Kč1.633.500 Kč8.820.000 Kč500.000 Kč14.160.000 Kč11.812.500 Kč-2.347.500 Kč
TICK TACK s.r.o.2.432.100 Kč4.235.000 Kč1.802.900 Kč8.820.000 Kč500.000 Kč13.555.000 Kč11.812.500 Kč-1.742.500 Kč
HALOTAXI, s.r.o.2.437.175 Kč3.534.410 Kč1.097.235 Kč8.820.000 Kč500.000 Kč12.854.410 Kč11.812.500 Kč-1.041.910 Kč
MODRÝ ANDĚL s.r.o.2.480.500 Kč2.637.401 Kč157.301 Kč8.820.000 Kč500.000 Kč11.957.801 Kč11.812.500 Kč-145.301 Kč
  • Částky jsou včetně DPH.
  • 1) náklady řidičů (15 000 Kč leasing, 10 000 Kč PHM, 5 000 Kč ostatní provozní náklady, 19 000 Kč přiměřený zisk pro řidiče) = 49 000 Kč x 180 řidičů = 8 820 000 Kč
  • 2) ostatní náklady taxioperátora (mzdy, reklama)
  • 3) celkové příjmy: 1 500 objednávek za den x 30 dní x 525 Kč průměrná cena za 1 objednávku = 23 625 000 Kč / 2 operátoři = 11 812 500 Kč

Z výše uvedené kalkulace je patrné, že pouze společnost Modrý Anděl s.r.o. nezvýšila razantně svoji nabídku oproti 1. kolu a nabídla reálnou, předem kalkulovanou cenu nájemného.

Od vyhlášení výsledků VŘ č. 71 jsem od řidičů AAA radiotaxi s.r.o., z nichž někteří již 10 let zajišťují taxislužbu na letišti a kalkulaci zisků a nákladů si umějí spočítat, obdržel řadu dotazů k výši vysoutěženého nájemného. Bohužel ani jednomu z nich kalkulace nevychází, proto mne požádali o zpracování této veřejné informace.

Pokud se Finanční analýzy obou vítězů v 1. kole VŘ č. 71 zakládaly na reálných číslech v poměru příjmů a výdajů, musím se ptát, jak oba taxioperátoři zajistí finanční prostředky na úhradu nájmů, když je z výše uvedené kalkulace zřejmé, že taxioperátoři, potažmo řidiči, nebudou mít takové příjmy, které by jim umožňovaly vysoutěžené náklady uhradit.

Taxislužbu provozuji již 27 let, z toho 10 let jako smluvní partner letiště, a disponuji daty z provozu řidičů zaznamenávaných prostřednictvím GPS, přímými informacemi od řidičů k provozu a vlastními analýzami a mohu zodpovědně prohlásit, že vysoutěžené nájmy naprosto neodpovídají realitě a možnostem řidičů tyto částky tzv. vyjezdit pro své taxioperátory.

Počet 1500 jízd na 1 den (tento údaj jsem obdržel v zadávací dokumentaci k VŘ č. 71 a přibližně odpovídá i mým statistickým údajům) nepokrývá náklady, které musí taxioperátor měsíčně uhradit (platba nájmu Letišti Praha a.s., náklady spojené se zajištěním provozu – mzdy zaměstnanců, pojištění, reklama atd.). Aby došlo k tzv. vyrovnané bilanci, musel by se výrazně zvýšit počet cestujících využívajících taxi z letiště, tzn. počet jízd řidičů na 1 den. A to z prognóz pro příští období několika let nevyplývá. Naopak v poslední době dochází k poklesu cestujících, kteří si berou vůz taxi z první linie. Trendem poslední doby se stává objednávání taxi u jiných operátorů, ať již telefonicky, či přes mobilní aplikace, které jsou schopni nabídnout cestujícím lepší cenu než maximální povolenou.

V současné době zajišťují na letišti taxislužbu dva taxioperátoři, kteří mají se stávajícím nájmem, počtem jízd a počtem vozidel vyrovnanou bilanci, o čemž svědčí i výše uvedené údaje. Od 1. 1. 2017 to však bude naprosto odlišné, protože se do nákladů taxioperátorů promítne nově vysoutěžené nájemné. Jak vyplývá z kalkulace, každému taxioperátorovi bude „chybět“ cca 2.347.000 Kč na úhradu nájemného letišti.

Jestliže kompletní zadávací dokumentace, průběh elektronické dražby a jeho výsledná cena je věcí veřejnou a byla zveřejněna na stránkách letiště, měly by být tedy zveřejněny i ekonomické kalkulace jednotlivých uchazečů. Tento požadavek je zcela legitimní, uvážíme-li, že výherci se zavázali v následujících pěti letech zaplatit nájemné ve výši 580 mil Kč, což je dvojnásobek nabídnuté ceny doložené kalkulací v 1. kole VŘ č. 71. Jak je zjevné, něco zde skutečně nehraje. Pokud by mnou uvedené kalkulace hodlal někdo zpochybnit vyšší průměrnou tržbou za jednu jízdu, musím upozornit na fakt, že by v tom případě všichni řidiči v současné době měli být plátci DPH, to však nejsou (hranice mezi plátcem a neplátcem je z kalkulace zajisté zřejmá).

Kde je tedy chyba?

Závěr:

Odpovědní představitelé ČAH a.s. a Letiště Václava Havla Praha před vyhlášením výběrového řízení č. 71 deklarovali, že chtějí mít čistý a jasný tendr na provozovatele taxislužby. Už jeho vyhlášení, následné dovyhlášení, způsob zodpovídání dotazů a naprostá netečnost zadavatelů k mým jasným argumentům poukazujících na vady obsahující VŘ č. 71 mne vedla k rozhodnutí se do tohoto tendru nepřihlásit. Jako dlouholetý smluvní partner letiště v oblasti zajišťování taxislužby však cítím povinnost i nadále veřejně upozorňovat na nesrovnalosti, které toto VŘ č. 71 provází.

Pokud chtějí odpovědní činitelé a orgány obstát před veřejností, pak by měli vzhledem ke všem výše uvedeným kalkulacím a skutečnostem zveřejnit Finanční analýzy obou vítězů tendru, které předložili v 1. kole a Finanční analýzy, které vítězové předkládali zadavateli VŘ č. 71 po 2. kole – elektronické aukci, kde měli zdůvodnit a doložit ekonomiku nárůstu nabídky o 2.000.000 Kč za každého uchazeče, k čemuž Vás veřejně vyzývám.

S pozdravem

AAA radiotaxi s.r.o.

Jiří Kvasnička, jednatel

 

Na vědomí:

Ministerstvo financí

Ing. Andrej Babiš
Ministr financí ČR

Český aeroholding, a.s. – dozorčí rada

Český Aeroholding, a.s.
prof. Jan Švejnar, Ph.D.
předseda dozorčí rady

Český Aeroholding, a.s.
Ing. Michal Požár
člen dozorčí rady

Český Aeroholding, a.s.
Ing. Jiří Opletal
člen dozorčí rady

Český Aeroholding, a.s.
Mgr. Ondřej Landa
člen dozorčí rady

Český Aeroholding, a.s.
Robert Bullock
člen dozorčí rady

Český aeroholding, a.s. – představenstvo

Český Aeroholding, a.s.
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
předseda představenstva

Český Aeroholding, a.s.
Ing. Radek Hovorka
místopředseda představenstva

Český Aeroholding, a.s.
JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
člen představenstva

Letiště Praha, a.s. – dozorčí rada

Letiště Praha, a.s.
Ing. Jiří Minařík
předseda dozorčí rady

Letiště Praha, a.s.
Mgr. Alice Undusová
místopředsedkyně dozorčí rady

Letiště Praha, a.s.
Eva Hlavová
členka dozorčí rady

Letiště Praha, a.s. – představenstvo

Letiště Praha, a.s.
Ing. Jiří Kraus
předseda představenstva

Letiště Praha, a.s.
Ing. Milan Špaček
místopředseda představenstva

Letiště Praha, a.s.
Ing. Jiří Petržilka
člen představenstva

Ke stažení

Veřejná informace k výběrovému řízení č. 71 na „Provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha [PDF]

Na vědomí – seznam adresátů [PDF]